Quảng Trị

QuậnTên cửa hàngMô tảMap
Đông HàCửa hàng Kim Lài

 

47 Ngô Quyền, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3819.2782498862234!2d107.10013471434581!3d16.81254682355508!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3140e589ec269d4d%3A0xd8545de063d92210!2zNDcgTmfDtCBRdXnhu4FuLCBQaMaw4budbmcgNSwgxJDDtG5nIEjDoCwgUXXhuqNuZyBUcuG7iywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618559689336!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>

Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng

Product name

100000đ
Xem giỏ hàng
18007247
Wishlist 0
Danh sách sản phẩm yêu thích ×