QuậnTên cửa hàngMô tảMap
Thành phố Huế HuếCửa hàng Bờm Tèo

 

Lô A17 kiệt 244 Điện Biên Phủ - Thành phố Huế Huế, Thừa Thiên - Huế

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3826.5797322892686!2d107.57807641434135!3d16.44615723359565!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3141a15188788d57%3A0xcc9b5d060699fa6e!2zMjQ0IMSQaeG7h24gQmnDqm4gUGjhu6csIFRyxrDhu51uZyBBbiwgVGjDoG5oIHBo4buRIEh14bq_LCBUaOG7q2EgVGhpw6puIEh14bq_LCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618817688963!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>

Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng

Product name

100000đ
Xem giỏ hàng
18007247
Wishlist 0
Danh sách sản phẩm yêu thích ×